Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

niskowo
17:28
Reposted fromgruetze gruetze viafadenb fadenb
niskowo
17:28
Już nie pamiętam
Jak było źle
O co nam poszło
Zgubiłem się

I gdybym mógł
Cofnąłbym czas
Chciałbym to przeżyć
Kolejny raz
Czułem najmocniej
I tego mi brak
— Kortez
Reposted fromakward akward viastolatstolat stolatstolat
niskowo
17:28
niskowo
17:28
4636 9ab8 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
niskowo
17:28
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaszydera szydera
niskowo
17:27
Reposted fromgruetze gruetze viafadenb fadenb
niskowo
17:27
niskowo
17:27
8863 c35c 390
Reposted fromseaweed seaweed viaanuszka anuszka
niskowo
17:27
niskowo
17:26
2283 2c26 390
Reposted frompulperybka pulperybka viaszydera szydera
niskowo
17:26
niskowo
17:26
2490 dc83 390
Reposted fromqb qb viahormeza hormeza
niskowo
17:26
Miłość nie posiada i nie chce dać się posiąść, bo miłości wystarczy sama miłość.
— Gibran
Reposted fromavooid avooid viapodkreslajmnie podkreslajmnie
niskowo
17:25
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
niskowo
17:25
1218 7a14 390


niskowo
16:31
3819 6124 390
Reposted fromretaliate retaliate viajethra jethra
niskowo
14:08
5726 1414 390
Doświadczenie uczy.
Wielkie słowa bez czynów nie mają sensu
Reposted frommysoul mysoul viastrangeme strangeme
niskowo
14:08
5719 809f 390
Doświadczenie uczy.
Kochaj
Nie ograniczaj
Reposted frommysoul mysoul viastrangeme strangeme
niskowo
14:08
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

April 14 2018

niskowo
20:44
4021 b5a7 390
Reposted fromcountingme countingme viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl