Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

niskowo
02:32
6532 2563 390
Reposted fromclerii clerii viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
02:05
Nie poznawaj ludzi po stopniach i tytułach. Jest wielu wybitnych ludzi wśród robotników czy sprzątaczek i wielu idiotów wśród profesorów.
— Jerzy Vetulani - "Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
niskowo
02:05

April 16 2018

22:39
6022 631f 390
Reposted fromunco unco vianiezwyykla niezwyykla
niskowo
22:39
5038 f43e 390
Reposted fromeffyx effyx viaTakingControl TakingControl
niskowo
22:38
8688 795f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTakingControl TakingControl
niskowo
22:38
8688 795f 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTakingControl TakingControl
niskowo
17:51
1222 f037 390
Reposted frompiehus piehus viaYSoSerious YSoSerious
niskowo
17:51
5467 a158 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viakotfica kotfica
niskowo
17:51

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viadontforgetme dontforgetme
niskowo
17:50
2847 add6 390
Reposted fromGIFer GIFer viadontforgetme dontforgetme
niskowo
17:49
niskowo
17:46
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy
Reposted frompuella13 puella13 viadontforgetme dontforgetme
17:46
4629 2d80 390
niskowo
17:42
2936 f2f3 390
niskowo
17:42
1667 3500 390
Reposted fromseaweed seaweed viafadenb fadenb
niskowo
17:42
W każdym z nas kryje się siła, by kochać.
— znalezione
Reposted fromavooid avooid
niskowo
17:42
8367 1c81 390
Reposted fromstroschek stroschek viaorelh orelh
niskowo
17:31
Jeśli naprawdę chcesz mi zaufać, zaufaj mi w pełni: podaruj mi swoje marzenia.
— Ligabue
Reposted fromavooid avooid
niskowo
17:30
Czasami trzeba się zmienić, aby pozostać wiernym sobie.
— Newman
Reposted fromavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl