Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

niskowo
23:11
niskowo
23:11
Założenie zupy było jednym z przełomowych wydarzeń w moim życiu.
— irmelin
Reposted fromirmelin irmelin viaSmerfMaruda SmerfMaruda
niskowo
23:10
9990 83c2 390
Reposted fromowca owca viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
23:10
3287 fa28 390
niskowo
22:55
5505 5957 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viawalkingchaos walkingchaos
niskowo
22:54
0651 c9b5 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viawalkingchaos walkingchaos
niskowo
22:54
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment
niskowo
22:54
5216 cdd7 390
Reposted frombukoz bukoz viawalkingchaos walkingchaos
niskowo
22:53

March 27 2017

niskowo
19:10
niskowo
19:06
niskowo
19:06
niskowo
19:06
19:06
19:06
niskowo
19:06
Reposted fromFlau Flau viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
niskowo
19:05
niskowo
19:05
19:05
6908 68ca 390
Reposted fromidiod idiod vialost-in-space lost-in-space
niskowo
19:05
5975 aef1 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl