Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

niskowo
21:22
4631 eabc
Reposted fromteijakool teijakool viav3bso v3bso
niskowo
21:21
moje życie to powieść z przygodami, ale nie zawsze w dobrym guście
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromvacannes vacannes viamyszkaminnie myszkaminnie
niskowo
21:21
6314 3ec8 390
Reposted fromimaybebad imaybebad viagregorczykm gregorczykm
niskowo
21:18
6061 1a6c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
niskowo
21:17
5552 d1ec 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamyszkaminnie myszkaminnie
niskowo
21:17
8863 ae63 390
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viavictorian victorian
niskowo
21:17
5918 b52e 390
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaczeresnia czeresnia
niskowo
21:17
Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona świętego Franciszka z Asyżu. 
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin viamalaegoistka malaegoistka
niskowo
21:16
5716 0ea8 390
Reposted from92feliks 92feliks viaczeresnia czeresnia
niskowo
21:08
niskowo
21:08
Reposted fromFlau Flau viaszpaqus szpaqus
niskowo
21:07
niskowo
21:07
5300 3942 390
niskowo
21:07
Reposted fromshakeme shakeme viaidosk8 idosk8
niskowo
21:06
4209 713b 390
Reposted fromzciach zciach vialenifca lenifca
niskowo
21:06
4503 2904 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viatrikk trikk
niskowo
21:04
6126 7556 390
Reposted fromfungi fungi viaangry-mushroom angry-mushroom
niskowo
21:02
21:02
9701 502d 390
Reposted frombrumous brumous viarabarbarowy rabarbarowy
niskowo
21:02
5600 cff5 390
Reposted frombearded bearded viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl